1393/9/24 10:22

تقدیر مدیرعامل شرکت خدمات اول از شرکت راستین افزار آریا

پس از گذشت دو سال از عملیاتی شدن سامانه پشتیبانی کسب و کار راستین در شرکت خدمات اول، مدیر عامل محترم آن شرکت جناب آقای ناصر قدیر کاشانی طی نامه ای رضایت خود را از عملکرد شرکت راستین افزار آریا اعلام فرمودند.