1394/6/30 16:10

استقرار نرم افزار سامانه پشتیبانی کسب و کار در شرکت توسعه ارتباطات پیشگامان استان اراک

 

با همکاری مشترک کارشناسان فنی شرکت توسعه ارتباطات پیشگامان و شرکت راستین افزار نصب و استقرار نرم افزار سامانه کسب و کار راستین با موفقیت در استان اراک انجام شد و طی برنامه ریزی انجام شده طی ۳ ماه آینده مشترکین کل کشور به این سامانه انتقال پیدا خواهند کرد.